Privacyverklaring

Privacyverklaring

Modelspoorvereniging Drachten e.o., gevestigd aan Tussendiepen 6, 9206 AD Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Modelspoorvereniging Drachten e.o., Tussendiepen 6, 9206 AD Drachten, info@modelspoorverenigingdrachten.nl

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van de Modelspoorvereniging Drachten e.o. Hij/zij is te bereiken via info@modelspoorverenigingdrachten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Modelspoorvereniging Drachten e.o. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Datum aanvang lidmaatschap

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Modelspoorvereniging Drachten e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van ons clubblad

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Modelspoorvereniging Drachten e.o. verwerkt ook persoonsgegevens als wij

hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Modelspoorvereniging Drachten e.o. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Modelspoorvereniging Drachten e.o.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Modelspoorvereniging Drachten e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Wij hanteren voor alle gegevens de wettelijk bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Modelspoorvereniging Drachten e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Modelspoorvereniging Drachten e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modelspoorvereniging Drachten e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@modelspoorverenigingdrachten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Modelspoorvereniging Drachten e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Modelspoorvereniging Drachten e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@modelspoorverenigingdrachten.nl.